Approaching Rain

Approaching Rain

Hancock Lake. Rain falls in the distance.


Date: Wednesday, June 22, 2022 1:15 pm